Kogutavad ning töödeldavad isikuandmed

● Kliendi ees- ning perekonnanimi.
● Kliendi telefoninumber.
● Kliendi e-posti aadress.
● Kliendi poolt saadetud e-kirjades või tehtud päringutes sisalduv teave.
● Kliendi pangakonto number.
● Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed.
● Kliendi ning Eesti Höövelliist OÜ vaheline infovahetus.
● Kliendi IP aadress.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Privaatsustingimuste nimetatud Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse
üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, Lepingute
ettevalmistamise ning Veebilehe kasutamise võimaldamise eesmärgil.

● Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba
kohaletoimetamiseks.
● Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate
koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste
lahendamise eesmärgil.
● Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
● Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et
lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
● E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse
pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.
● Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse
veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika
tegemiseks.

Andmete töötlemise õiguslik alus

● Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil
(kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete
tagastamine).

● Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt
raamatupidamine).
● Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu.
● Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul: Otseturundus eesmärkidel.

Isikuandmete jagamine

Me ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgnevatel
juhtudel:
● Teenuse osutamisega seonduvalt isikuandmete edastamine allhankijatele või
koostööpartneritele, kui andmete edastamine teeb võimalikuks teenuse
osutamise.
● Tulenevalt õiguslikust kohustusest avalikustada või jagada Kliendi
isikuandmeid (eelkõige seaduses sätestatud eesmärkidel, näiteks tulenevalt
kohtuotsusest või eesmärgil ennetada kuritegusid, kaitsta Kliendi elu ja tervist).
● Teenuse osutamise täitmise tagamiseks.
● Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte
ümberkorraldamisest. Sel juhul võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed,
tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse.
● Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust. Kolmandaid
osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise
korral isikuandmete volitatud töötlejateks.

Isikuandmete säilitamine ja kaitse

● Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad
Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.
● Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Eesti Höövelliist OÜ kasutab teenuse
osutamiseks ning tellimuste täitmiseks säilitatakse kuni 10 aastat alates
vastavate isikuandmete jõudmisest Eesti Höövelliist OÜ käsutusse või kuni
hetkeni kuniks kõik nõuded, mis võidakse esitada nende isikuandmete pinnalt
või nendega seoses, on aegunud. Raamatupidamise alusdokumente
säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.
● Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes meie töötajatel ning juhtorganite
liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning
Veebilehe haldamisega seonduvalt.
● Tulenevalt kohaldatavatest õigusaktidest võib meil olla täiendavaid kohustusi
säilitada teatud isikuandmeid.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse
andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed,
mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui
klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis
tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
sales@ehlprofiles.com

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon